Volg ons
 
Print deze pagina: Print deze pagina:
                VOORWAARDEN

 


4. Ruilen & retourneren

4.1 De Kinderfeestwinekl pleit ervoor dat de geleverde artikelen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen.

Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u binnen 7dagen na ontvangst een e-mail te sturen naar:info@kinderfeestwinkel.nl onder vermelding van artikelomschrijving , aankoopdatum en bank- of gironummer. U ontvangt een e-mail waarin staat hoe en wanneer u het artikel dient te retourneren.

4.2 Na het verstrijken van de zichttermijn van 7dagen wordt de koopovereenkomst een feit. Tenzij de goederen intussen in goede staat op de door De Kinderfeestwinkel  aangegeven wijze zijn teruggezonden. Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, ontvangt u van De Kinderfeestwinkel  binnen 7 werkdagen een tegoedbon van het desbetreffende bedrag.Deze tegoedbon kunt u verzilveren bij uw volgende bestelling. Wij geven geen geld terug.

4.3 De Kinderfeestwinkel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect die na levering door welk dan ook is ontstaan aan koper, gezinsleden, derden of zaken. De Kinderfeestwinkel  is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de producten tijdens de verzending.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid door schade, van welk aard ook, die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site.

De Kinderfeestwinkel  is niet verantwoordelijk voor niet beschikbaarheid van www.kinderfeestwinkel.nl en voor technische of elektronische fouten van online verbindingen.

4.4 Deze garantie vervalt wanneer:

a.een artikel gedragen en/of gewassen en/of gebruikt is.

b. u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen

c. u de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd

d. het label niet meer aan het artikel is bevestigd

4.5 Meld de retourzending altijd binnen 7 dagen door een e-mail te sturen naar:info@kinderfeestwinkel.nl De eventuele retourzending dient solide verpakt en voldoende gefrankeerd aan De Kinderfeestwinkel te worden verzonden. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening. Ongefrankeerde retourzendingen of zending met strafporto worden niet geaccepteerd. Sales-artikelen of artikelen gekocht tijdens een actie en/of opruiming kunnen niet geretourneerd worden.

Retouradres: De Kinderfeestwinkel , Gerard Doustraat 65 , 1072VL te Amsterdam ,.
5. Voorbehoud

5.1 Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden. Echter, het kan voorkomen dat een artikel incidenteel niet meer leverbaar is. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

6. Bestellingen/Communicatie

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De Kinderfeestwinkel , dan wel tussen De Kinderfeestwinkel  en derden, voorzover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De Kinderfeestwinkel  is De Kinderfeestwinkel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Kinderfeestwinkel .

7. Overmacht

7.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Kinderfeestwinkel in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Kinderfeestwinkel  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Kinderfeestwinkel  kan worden toegerekend,omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haarrekening komt.

8. Diversen

8.1 Indien u aan De Kinderfeestwinkel  schriftelijk opgave doet van een adres, is De Kinderfeestwinkel gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan De Kinderfeestwinkel schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

8.2 Wanneer door De Kinderfeestwinkel gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grondvan het feit dat De Kinderfeestwinkel deze Voorwaarden soepel toepast.

8.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Kinderfeestwinkel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Kinderfeestwinkel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.4 De Kinderfeestwinkel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling (en)gebruik te maken van derden.

8.5 Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met bovenstaande algemene voorwaarden. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waar op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

10. Privacy

10.1 Wij respecteren de privacy van alle gebruikersvan onze site. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand.De Kinderfeestwinkel let erop dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De Kinderfeestwinkel verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Uw klantgegevens worden uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze heeft verstrekt gebruikt:het zo goed mogelijk verwerken van uw orders.

11. Voorwaarden Kadobon

11.1 Een kadobon is geldig op de gehele collectie van De Kinderfeestwinkel  en de aangeven waarde is in euro’s, inclusief BTW.

11.2 Indien de waarde van de kadobon lager is dan het gekozen artikel dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.

11.3 De kadobon is niet tegen contant geldinwisselbaar.

11.4 De kadobon heeft een geldigheid van 12 maanden na de afgiftedatum, welke is vermeld op de kadobon.

11.5 De kadobon kan niet als eventuele aanbetaling worden gebruikt.

11.6 Aanpassing van de waarde, afgiftedatum, en/of de unieke code maakt de kadobon ongeldig.

12. Overige bepalingen

12.1 Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Kinderfeestwinkel  enig tekst of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken.